ساخت صف Queue در الستيكس، تريكس باكس و استريسك now

در این بخش به علت اینکه آموزش ساخت صف در Freepbx را بررسی می کنیم ، پس در Trixbox و Asterisk NOw هم میتواند اجرا کنید .

اول داخل منوي Queue شوید بعد گزينه Add Queue‌ را میزنید ، در اين بخش میبایست پارامتر هايي جهت ايجاد صف وارد كنيد كه مهمترين اینها بخش های زیر است .

– queue number

شماره صف ، اين شماره به صورت مستقيم هم قابل شماره گيري میباشد ، از اين شماره میشود پس از ایجاد و تعریف در داخل IVR استفاده کرد ، مناسب میباشد كه صف داراي شماره 4 رقمي باشد ، بعدها در ايجاد کردن مركز تماس مشكلات كمتري خواهید داشت .

– queue name

اسم صف می باشد – اختیاری می باشد .

– queue password‌

قسمت پسورد برای صف می باشد که مناسب می باشد جهت شروع خالی باشد .

– Static agents

در این بخش ليست داخلي‌هايي كه باید در صف قرار گيرند را قرار دهید ، می شود جهت جدا كردن داخلي ها از “,” بهره برد .

– ring strategy

در این بخش تعیین خواهید کرد كه پس از تماس با صف داخلي هاي موجود در صف به چه روش زنگ خواهد خورد ، استراتژي هاي مختلفی می باشد كه برخی از آن ها را بررسی می کنیم .

– ringall

پس از ورود تماس به صف تمام داخلي ها زنگ خواهند خورد .

– roundrobin

فقط يك داخلي و آن هم بستگی به ترتيب ایجاد کردن شما در staic agents زنگ خواهد خورد , داخلي كه زنگ مي خورد به نوبت آخر خواهد رفت .

– random

سيستم به طور تصادفي يك داخلي را انتخاب می کند و فقط آن داخلي زنگ خواهد خورد .

اين تنظيمات جهت ایجاد کردن يك صف ساده مناسب می باشد .